Warunki korzystania ze strony internetowej

Dostęp do witryny i korzystanie z niej podlegają niniejszym ogólnym warunkom oraz określonym przepisom. Prosimy o uważne zapoznanie się z ogólnymi warunkami. Wchodząc na stronę poslovnapotovanja.com potwierdzasz, że znasz niniejsze ogólne warunki, że się z nimi zgadzasz i że postanowienia tych ogólnych warunków są dla Ciebie wiążące.

Zmiany Regulaminu

REM Agency LLC zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszych warunków, warunków i powiadomień, zgodnie z którymi oferowane jest korzystanie z witryny. Mogą to być zmiany w usługach, usługach, przepisach mających wpływ na usługi lub z jakichkolwiek innych powodów. Z każdą aktualizacją warunków użytkowania data podana na dole tych warunków będzie ulegać zmianie.

Ograniczenia dotyczące użytku osobistego i niekomercyjnego

Z witryny można korzystać wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Zabrania się modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, wyświetlania, wykonywania, reprodukowania, publikowania, licencjonowania, tworzenia dzieł pochodnych, przekazywania lub sprzedaży jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług będących częścią witryny poslovnapotovanja.com, z wyjątkiem jak wyraźnie określono w niniejszych warunkach użytkowania.

Prywatność i dane osobowe

Aby móc korzystać z niektórych usług w serwisie należy się zarejestrować, podając wszystkie wymagane dane dotyczące konta użytkownika oraz dbając o ich poprawność i aktualność podczas korzystania z tych usług. REM Agency LLC zobowiązuje się do wykorzystywania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane przy użyciu Twojego konta użytkownika i zaleca się, aby nie zapisywać swojej nazwy użytkownika/hasła na komputerach publicznych. W przypadku nieuprawnionego użycia lub uzasadnionego podejrzenia, że ​​taki dostęp miał miejsce, należy niezwłocznie powiadomić administratora serwisu. REM Agency LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku nieuprawnionego użycia Twojego konta lub hasła.

Nielegalne lub zabronione użycie

Jako użytkownik serwisu zobowiązujesz się nie wykorzystywać go do celów niezgodnych z prawem lub sprzecznych z regulaminem. Witryny nie wolno używać w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić witrynę lub REM Agency LLC. Zabrania się także zakłócania lub zakłócania korzystania z serwisu przez innych użytkowników. Zabronione jest uzyskiwanie nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek usług REM Agency LLC, systemu komputerowego, powiązanej sieci lub danych jakiegokolwiek innego użytkownika serwisu. Uzyskiwanie jakichkolwiek materiałów lub informacji w sposób, który nie został celowo udostępniony za pośrednictwem witryny lub który nie jest wyraźnie dozwolony w oświadczeniu o ochronie prywatności, jest zabronione. Jeżeli dostęp do tych danych został umożliwiony w wyniku błędu w usługach portalu, zgłoś ten błąd na adres: info@poslovnapotovanja.com

Ograniczenie odpowiedzialności

REM Agency LLC i/lub jej dostawcy nie składają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności, niezawodności, dostępności, aktualności i dokładności informacji, oprogramowania, produktów, usług i powiązanych grafik zawartych na stronie www.poslovnapotovanja.com. Wszystkie takie informacje, oprogramowanie, produkty, usługi i powiązane grafiki są dostarczane w stanie „takim, jakim są”, bez jakiejkolwiek gwarancji. REM Agency LLC i jej dostawcy zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących tych informacji, oprogramowania, produktów, usług i powiązanych grafik, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku REM Agency LLC i jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, wynikowe szkody lub jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty możliwości użytkowania, danych lub zysków, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związany z użytkowaniem lub działaniem witryny www.poslovnapotovanja.com, z opóźnieniem lub niemożnością korzystania z witryny lub powiązanych usług, świadczeniem lub brakiem świadczenia usług lub jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów, usług oraz powiązane grafiki uzyskane za pośrednictwem witryny www.poslovnapotovanja.com lub w inny sposób powstałe w wyniku korzystania z witryny, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, nawet jeśli REM Agency LLC lub którykolwiek z jej dostawców został poinformowany o możliwości wystąpienia szkód. Jeżeli ustawodawstwo dotyczące praw indywidualnych stanowi inaczej i ich ograniczenie nie jest możliwe, może się zdarzyć, że nie wszystkie z powyższych ograniczeń Cię dotyczą. Jeśli nie jesteś zadowolony z jakiejkolwiek części witryny www.poslovnapotovanja.com, usług dostępnych na stronie lub któregokolwiek z niniejszych warunków użytkowania, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z witryny.

Uwagi dotyczące własności intelektualnej

Cała zawartość witryny jest dziełem chronionym prawem autorskim REM Agency LLC lub jej partnerów umownych. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Wszelkie treści zamieszczane w poszczególnych usługach serwisu przez użytkowników stanowią własność użytkowników.

REM Agency LLC może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej związane z witryną, w tym

b stron, które są jego częścią. O ile nie określono inaczej w niniejszych warunkach użytkowania, zawartość tych stron internetowych nie przyznaje użytkownikowi żadnej licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie ani inną własność. Wszelkie prawa, które nie zostały tutaj wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.

Roszczenia autorskie rozstrzygane są zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą o postępowaniu cywilnym.

Ogólny

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu Republiki Słowenii. Do rozstrzygania wszelkich sporów i nieporozumień związanych ze stroną www.poslovnapotovanja.com, w przypadku których wyczerpały się już wszystkie inne możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów, właściwy jest Sąd Rejonowy w Lublanie. Niniejszym potwierdzasz, że pomiędzy Tobą a REM Agency LLC nie istnieje żadne powiązanie typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja na mocy niniejszych warunków użytkowania lub korzystania z usług.

REM Agency LLC może w dowolnym momencie zażądać przestrzegania niniejszych warunków użytkowania w drodze działań prawnych. Egzekwowanie niniejszej umowy podlega obowiązującym przepisom prawa i procedurom prawnym w Republice Słowenii, zatem żadne z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania nie ogranicza praw REM Agency LLC do przestrzegania wymogów rządowych, sądowych i ustawowych związanych z użytkowaniem przez użytkownika strony www.poslovnapotovanja.com lub informacji dostarczonych lub uzyskanych przez REM Agency LLC, dotyczących korzystania przez Ciebie z witryny www.poslovnapotovanja.com. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych warunków użytkowania okaże się nieważna lub niewykonalna na mocy aktualnie obowiązującego ustawodawstwa Republiki Słowenii, w tym między innymi zrzeczenia się gwarancji i odpowiedzialności zgodnie z powyższym, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie, które możliwie najściślej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia, a pozostała część warunków użytkowania będzie nadal obowiązywać w pełnej mocy.

Niniejsze warunki użytkowania, w tym dokumenty wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie, stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a REM Agency LLC dotyczącej usług dostępnych na stronie www.poslovnapotovanja.com, zastępując wszelką wcześniejszą lub współczesną komunikację i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, lub pisemnie, pomiędzy Tobą a REM Agency LLC w sprawie usług portalu. Drukowana wersja niniejszych warunków użytkowania lub ich dowolna forma elektroniczna jest dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na niniejszej umowie lub z nią związanym w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, jak inne dokumenty i rejestry biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej .